ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ

  • Yποδομές
  • Υδραυλικά
  • Μαρούσι, Αθήνα

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή δικτύου αγωγών απορροής ακαθάρτων στην περιοχή του Αμαρουσίου. Οι εργασίες περιελάμβαναν περίπου 10.000m3 εκσκαφών, 3.200μμ αγωγών διαφόρων διαμέτρων και 110 φρεάτια. Υλοποιήθηκαν όλα τα σχετικά τεχνικά έργα όπως περίπου 2.800μ2 αντιστηρίξεων, 3.700m2 οδοστρωσίας & ασφαλτόστρωσης, 1.400m2 επίστρωσης με κυβόλιθους και βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου, γεφύρωση ανοιγμάτων κλπ.