ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΜΑΡΟΥΣΙ

  • Yποδομές
  • Οδοποιία
  • Μαρούσι, Αθήνα

Αντικείμενο του έργου ήταν οι διανοίξεις και ασφαλτοστώσεις οδών στην περιοχή του Αμαρουσίου. Έγιναν εργασίες διάνοιξης και διεύρυνσης οδών με άνω των 14.000m3 εκσκαφών, 19.000m2 οδοστρωσίας & ασφαλτόστρωσης και 10.000m2 κατασκευής πεζοδρομίων. Υλοποιήθηκαν όλα τα σχετικά τεχνικά έργα όπως τοποθέτηση αγωγών και φρεατίων ομβρίων υδάτων, αντιστήριξη παρειών χανδάκων εκσκαφής, γεφύρωση ανοιγμάτων.