ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ

  • Yποδομές
  • Οδοποιία
  • Μαρούσι, Αθήνα

Αντικείμενο του έργου ήταν οι διανοίξεις και ασφαλτοστώσεις οδών στην περιοχή του Σωρού Αμαρουσίου. Έγιναν εργασίες διάνοιξης και διεύρυνσης οδών με άνω των 32.000m3 εκσκαφών, 19.000m2 οδοστρωσίας & ασφαλτόστρωσης και 9.000m2 επίστρωσης με κυβόλιθους, βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου και τεχνητούς οπτοπλίνθους. Υλοποιήθηκαν όλα τα σχετικά τεχνικά έργα όπως τοποθέτηση άνω των 4.000μμ αγωγών και φρεατίων ομβρίων υδάτων, γεφύρωση ανοιγμάτων κλπ.