ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το εύρος υπηρεσιών και εξειδικευμένης γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. αποτελεί τον πυρήνα των καθετοποιημένων υπηρεσιών διαχείρισης κατασκευαστικών έργων .

Ανεξάρτητα από το στάδιο εμπλοκής με ένα έργο, από τη σύλληψη ως την υλοποίηση, προσφέρουμε οργανωμένη, αποτελεσματική και ποιοτική διαχείριση. Από την αρχική ιδέα, τη σύσταση, το συντονισμό και τον έλεγχο της μελετητικής ομάδας σε όλα τα στάδια των μελετών (αρχική μελέτη, αδειοδότηση, μελέτη εφαρμογής). Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση ή την διαδικασία επιλογής αναδόχου σύμφωνα με κριτήρια, τον έλεγχο και την επίβλεψη κατασκευής.
Η δουλειά μας ακολουθεί τις αρχές:

  • Πρόβλεψη κινδύνων και δράση
  • Αποφυγή καθυστερήσεων
  • Συνεργασία με μελετητική ομάδα για ταχύτερη υλοποίηση & καλύτερη απορρόφηση κονδυλίων
  • Χρονικός προγραμματισμός
  • Οικονομικός προγραμματισμός & έλεγχος χρηματορροής

Η ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. είναι συνώνυμη με κατασκευές ποιότητας και υψηλή εμπορική αξία. Η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα και η επιμονή στην ποιότητα στην διαδικασία κατασκευής, εγγυώνται υψηλή ανταποδοτικότητα σε κάθε επενδύση των πελατών μας.